Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle: GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler
Hazırlayan: GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Komitesi
Versiyon: 1.0
Onaylayan: GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından onaylanmıştır.


GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
 1. GİRİŞ
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEĞİRMENCİLİK SANAYİİNDE HUBUBAT VEYA KURUTULMUŞ SEBZELERİN İŞLENMESİ VEYA ÖĞÜTÜLMESİ İÇİN KULLANILAN MAKİNELERİN İMALATI (UN, KABA UN VB. ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN MAKİNELER, ELEKLER, KEPEK TEMİZLEYİCİLER, ÇELTİK SOYMA MAKİNESİ VB.) gibi konularda faaliyet göstermekteyiz.           
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri   sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.
  1. Amaç
Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.
 
 
  1. Kapsam
Politika, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.
  1. Dayanak
Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 174 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için getirmek için işlenmektedir.
Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ uygulamalarına dönüştürülmektedir.
  1. Tanımlar
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Başvuru Formu Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verileri GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sahibi / İlgili Kişi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Temsilcisi Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI
 
  1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.
  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.
  1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.
Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
  1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi
Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.
 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.
 1. Kişisel Verilerin Güncel, Doğru ve Olmasını Sağlama
İşlenen kişisel veriler, güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.
 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir.
 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.
 1. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.
 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.
 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması
Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
 1. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 
 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 1. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir
 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 1. Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 
  1. Özel Nitelikle Kişisel Verilerin İşlenmesi
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politikada belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:
 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.
 
  1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 5. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.
 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler, Politikada belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:
 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.
 1. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ genel müdür, idari ve mali işler, personel, muhasebe, imalat montaj, satış ve pazarlama, depo, iş hazırlama, satın alma, bilgi işlem iş süreçlerinde, çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçilerden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine göre işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ alanında bildirilmektedir.
Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.
Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere veri aktarımı söz konusu değildir.


 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINN KULLANILMASI
 
  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
  1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurabilir.
  1. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED Şirketi’nin Başvurulara Cevap Vermesi
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.
  1. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
 
  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.
  1. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilecek Belgeler
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
 1. YÜRÜTME
Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Politikanın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.
İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik Taahhütnamesi, Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-7) “Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir.
Kanun ve Politikanın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.
 1. YÜRÜRLÜK VE İLANI
Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politikada meydana gelecek değişiklikler GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın internet sitesinde http://www.gdmakine.com/ yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.
 

EKLER
Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri
Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Ek 4- Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu
Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni
Ek 7- Tedarikçi Gizlilik Taahhütnamesi, Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
Ek 8- Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni
Ek 11- Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
 

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler
Veri Kategorileri Kişisel Veri
Kimlik Adı, Soyadı
Anne- Baba Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medeni Hali
Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No
T.C. Kimlik No
Cinsiyet Bilgisi
T.C. Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi
İletişim Adres
E Posta Adresi
İletişim Adresi
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)
Telefon No
Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgileri vb.
Özlük Bordro Bilgileri
Disiplin Soruşturması
İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları
Özgeçmiş Bilgileri
Performans Değerlendirme Raporları
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.
Müşteri İşlem Fatura
Senet
Çek Bilgileri
Giriş-Çıkış Bilgileri
Sipariş Bilgisi
Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri
Kamera Kayıtları
İşlem Güvenliği İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
IP Adres Bilgileri
İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Şifre ve Parola Bilgileri
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi
Finans Bilanço Bilgileri
Finansal Performans Bilgileri
Banka Hesap Numarası
IBAN Numarası
Mesleki Deneyim Diploma Bilgileri
Gidilen Kurslar
Meslek İçi Eğitim Bilgileri
Sertifikalar
Transkript Bilgileri
Pazarlama Alışveriş Geçmişi Bilgileri
Çerez Kayıtları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü
Sağlık Bilgileri Engellilik Durumuna Ait Bilgiler
Kan Grubu Bilgisi
Kişisel Sağlık Bilgileri
Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri
Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları
Test Sonuçları
Muayene Verileri
Reçete Bilgileri
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler
Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler
Aile Bilgileri Çocuk Sayısı
Aile Cüzdanı
Eş Çalışma Bilgileri
Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri
Çalışma Verisi Departmanı
Çalışma Şekli
Mesleği
Referans Bilgileri
Çalışılan Son Şirket Bilgileri
Web Sitesi Kullanım Verileri Başvuru Formu Doldurulma Tarihi
Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları
Son Login Tarihi
IP Adresi
İtibar Yönetimi Bilgisi Firma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.
Olay Yönetimi Bilgisi Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.
İmza Bilgileri Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler
Sigorta Bilgileri Özel Sigorta Verileri
Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
Araç Bilgileri Araç Plaka Verileri
Uyum Bilgisi Politikalara uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler
 
 

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
İş Ortakları, Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması, Yönetimi
İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi
 

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı, müşterileri ve çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:
Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı
Hissedarlar GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı
İş Ortakları GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİnin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine göre GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİnden   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren kurum veya kuruluşları Yürüttükleri faaliyet alanlarına giren konular ile ilgili sınırlı
Müşteri GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın sunduğu mal ve hizmetlerden yararlanan veya yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler Ürün ve hizmet satış ve pazarlaması kapsamıyla sınırlı
Yönetim Kurulu Üyeleri GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyeleri GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı
Sözleşmeli hizmet alınan, iş birliği yapılan kuruluşlar Sözleşmeli hizmet alınan, iş birliği yapılan kuruluşlar Sözleşme ve iş birliği protokol esasları ile sınırlı
Avukatlar İlgili mevzuat uyarınca avukat yetkisine sahip avukatlar Şirket faaliyet ve işçi işlemlerinde hukuki sonuç doğurabilecek konularla sınırlı.
Tedarikçi GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı
Özel Sigorta Şirketleri Sözleşmeli BES Şirketi BES kapsamında yapılan bildirimle sınırlı
Denetçiler İlgili mevzuat uyarınca denetim yetkisine sahip denetçiler Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları

 

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız

close